REGULAMIN USŁUG  MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BUKOWNIE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.
 2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie. 3. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną w Bukownie.

§ 2. PRAWO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Zbiory Biblioteki są ogólnodostępne.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  a) okazać ważny dokument tożsamości,
  b) podpisać wypełnioną kartę zobowiązania do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania.
 6. Czytelnik otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bibliotecznej, opłata za wydanie kolejnej wynosi 3 zł.
 7. Karty bibliotecznej nie wolno nikomu odstępować. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie pracownikowi Biblioteki.
 8. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
  a) zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
  b) używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
  c) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających.

§ 3. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

 1. Jednorazowo z każdej agendy (wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnia literatury pięknej, wypożyczalnia popularno-naukowa, filie) można wypożyczyć 5 woluminów. Zbiory są wypożyczane na okres 30 dni.
  a) W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ustalić indywidualny limit wypożyczanych książek.
  b) W przypadku osób nieterminowo zwracających książki bibliotekarz ma prawo do ograniczenia limitu wypożyczanych książek.
 2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 3. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można przesunąć, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongaty można dokonać: a) u dyżurnego bibliotekarza, b) telefonicznie, c) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 5. Po upływie terminu zwrotu książek Biblioteka nie prolonguje go.
 6. Biblioteka może skrócić ustalony w §2 pkt 1 termin zwrotu zbiorów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 7. Czytelnik wypożycza zbiory osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość.
 8. Czytelnik korzystający z katalogu online po zalogowaniu w systemie ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory. ZAMÓWIENIE (dotyczy zbiorów już wypożyczonych przez innego czytelnika) - o realizacji zamówienia czytelnik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. Zamówione zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od powiadomienia o ich dostępności. REZERWACJA (dotyczy konkretnego egzemplarza dostępnego w danym momencie w Bibliotece) - rezerwacje są realizowane następnego dnia po godz. 10.00. Rezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od złożenia rezerwacji.
 9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

 1. Ze zbiorów czytelni korzysta się na miejscu.
 2. Czytelnik korzystający z czasopism wpisuje się do rejestru.
 3. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone zbiory.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie.
 3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej, rynkowej wartości zbiorów.
 4. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza odkupić to samo wydanie lub nowsze albo dostarczyć inną pozycję nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie każdego wypożyczonego egzemplarza ponad termin określony w § 3 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego, czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia listowne w sprawie zwrotu zbiorów, pokrywa również ich koszty w wysokości:
  a) I upomnienie: 3,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,10 zł od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu;
  b) II upomnienie: 3,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,10 zł od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu;
  c) III upomnienie: 3,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,10 zł od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
 3. Jeśli czytelnik mimo wysłanych upomnień nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych Regulaminem, bibliotekarz może zablokować konto czytelnika. Biblioteka może dochodzić swych roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej lub na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

§ 7. KORZYSTANIE Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

 1. Prawo do korzystania z Czytelni Internetowej ma każdy, po dokonaniu rejestracji (okazaniu karty czytelniczej lub dokumentu tożsamości).
 2. Odpowiedzialność za korzystanie z Czytelni Internetowej osób niepełnoletnich ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Użytkownik zobowiązany jest na polecenie bibliotekarza wpisać się do rejestru.
 4. W przypadku problemów ze sprzętem należy powiadomić pracownika Biblioteki bez podejmowania prób naprawy.
 5. W Czytelni Internetowej można korzystać z udostępnionego oprogramowania oraz baz danych. Korzystanie z własnego oprogramowania oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu jest zabronione.
 6. W przypadku dużej ilości chętnych, bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas korzystania z komputera do 1 godziny.
 7. Korzystanie z dostępu do komputera i Internetu jest bezpłatne.
 8. Za wykonane usługi w Czytelni Internetowej pobiera się opłaty zgodnie z cennikiem.
 9. W Czytelni Internetowej obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 10. Przy jednym stanowisku mogą siedzieć najwyżej dwie osoby.
 11. Za spowodowanie zniszczenia materiałów lub sprzętu, użytkownik ponosi koszty naprawy w pełnej wysokości.
 12. Korzystając z Internetu czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:
  a) obrazów przemocy,
  b) treści pornograficznych,
  c) treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
  d) treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  e) wizerunku osoby bez jej zgody,
  f) danych osobowych innych osób,
  g) reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
  h) treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na komputerach należących do Biblioteki.
 14. Użytkownik, który nie przestrzega przepisów regulaminu, niewłaściwie korzysta z udostępnionego sprzętu lub zachowuje się nieodpowiednio może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.

§ 8. SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej osobiście w siedzibie Biblioteki lub na adres MBP w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.

§ 9. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy. Regulamin obowiązuje od 01.01.2019 r.